Saturday, November 12, 2011

Konkani Kovita: "Devak Kitem zaim ?"

Konkani Kovita:
           "Devak Kitem zaim?"Dhormanchem nanvan tem choltaim.
Aponn vod pondit mhunn dakoitaim.
Zatikati nanvan adhorm porgott’taim.
Utranim ninda choloupi tanka patienakaim.

Dev bhavartan deva, devlla, bhandtaim.
Punn, bhed bhavan tim modinakaim.
Sodvondar devak ekvottachim jyot  laim.
Dhormanchem nanvan guspott korinakaim.

Dhorma mhodem duspott kiteak kaim?
Zativad korpim pixem bhavarti nakaim.
Zomatin vavrun devacho mog xikoyaim.
Samudayechem nanvan xatteo daddainakaim.

Mhojeam Dev bapak kitem zaim!
Goribank khinneatlem salvar koraim.
Bhav bhoinnacher zulum korinakaim.
Moi mogan cholop hich korim xantikaim.


Devak munxeachem khallzant zago ditaim.
Tech zaun assaim khorem devachem raim.
Motlobponnachim melli chintnam sodaim.
Munxeam sovem munisponn, hench Devak zaim.


Mariano Lucas Diniz
www.goa-world.com

No comments:

Post a Comment