Saturday, November 12, 2011

Konkani Kovita: "Devak Kitem zaim ?"

Konkani Kovita:
           "Devak Kitem zaim?"Dhormanchem nanvan tem choltaim.
Aponn vod pondit mhunn dakoitaim.
Zatikati nanvan adhorm porgott’taim.
Utranim ninda choloupi tanka patienakaim.

Dev bhavartan deva, devlla, bhandtaim.
Punn, bhed bhavan tim modinakaim.
Sodvondar devak ekvottachim jyot  laim.
Dhormanchem nanvan guspott korinakaim.

Dhorma mhodem duspott kiteak kaim?
Zativad korpim pixem bhavarti nakaim.
Zomatin vavrun devacho mog xikoyaim.
Samudayechem nanvan xatteo daddainakaim.

Mhojeam Dev bapak kitem zaim!
Goribank khinneatlem salvar koraim.
Bhav bhoinnacher zulum korinakaim.
Moi mogan cholop hich korim xantikaim.


Devak munxeachem khallzant zago ditaim.
Tech zaun assaim khorem devachem raim.
Motlobponnachim melli chintnam sodaim.
Munxeam sovem munisponn, hench Devak zaim.


Mariano Lucas Diniz
www.goa-world.com

Monday, October 31, 2011

Bhavartacho khom

Konkani Kovita:
     Bhavartacho khomKombo sadoutoch zillmill zaun diss udeta.

Amurko surya aplim kirnam sonvsarar fankarta

Sonvsari khonxeam khonxeanim uzvadd ximpdaita

Sokalli xant, xitoll, doria, aplim lhara gazoita.Chinche rukhar voir kogull pilank khelloita

Chonchin tanka apurbain jevonn khavoita.

Udel’leam dissak parizatok pormollta.

Zum zum vaream netan zhadda,  halta dolta.Noveam dissak monat novim kolpona

Umedicho diss monat  amolik kovonam.

daduskaichim monat yeun urbe bhavna

Jiv sontosla devllant korun deva gayona.Saiba, aicho disspot’to amkam tuvem dila

Sogllo sonvsar tuzeam denneanim bhorla

Sonvsaracho dhog tunvem sonsun getla

Monat tuzeach bhavartacho khom kirlola.


Bor:- Mariano Lucas Diniz
Palolem, Canacona/Kuwait
Monday, August 22, 2011

Thursday, July 30, 2009

Konkani Kovita: "KOLPONA"


Konkani Kovita:

KolponamPunveache ratri chondrim udela
Tachea uzvaddan sovnsar zogzogla
Chan�neachea xitolaien vattar xant zala
Parizotak fullelim fulam mallun bhovnta ek Apsara.

Matheak mavlelea fullamnim rup surngaitana
Tichea surngan nidhentlea sopnan zagovlam
Utthon, pollmollik fullam hanv soddtana
Fullam nant, mollbar dislim chokchokit nekhetram


Kai bori chal, choltanam halta thonn, korddam
San'san avaz kori tichea paimchim paimzonam
Paimzonachea avazan ful�lim mhoji bhitorlim bhavna
Dolle ugddun pollet tor sott, sott khorun zhoddo ponsa panam.

Viluda sarke sobit lamb kens tiche
Varea vangdda netan halon nadan doltale
Ubtelea kensank pollelear dolle dipkovtale
Matheak mavlelea fullar bosunk, fulpakru guspotale.

Lamb kens mhojea paimear fapuddtana
Tichea dolleantlean ubzoilim mogachim kirnam
Pavlar pavl tichea sangata martana
Paim bottak ghuspoleant zhaddachim pallam.

Sundorechem rupachim sopnam sopnetam
Tichea mogachea somdirant buchkoutam
Ticho mog, tichem rup, vornnon korunk zainam
Kitem sango! Him soglim bhavna uddtat zavn kolponam.


- Mariano Lucas Deniz
www.goa-world.com/goa/credits/

Kuwait, 06 May 2004

http://www.goa-world.com/GOA/music/live.htm

KONKANI KOVITA: "Dista Mhaka"

KONKANI KOVITA:

"Dista Mhaka"


Dista mhaka hanv ek doriya zaucho,
Hanv patkan budlam mhakach duvcho.
Hanga chod bazar cholta ada naddancho,
Tancho sogleancho nas korun sodcho.

Dista mhaka ek zauchem agttem uzeachem,
Karan, lasunk zaim tem birem, duxttanchem.
Atam chod vozem vadlam kurnatteanchem,
Bosm korunk zaim choltolean broxttachem.

Dista mhaka zauchim ek tolvar darechim,
Nak kapunk bedbhav mantoleam somazachim.
Deva, heam zogant ek sadon tuvem daddchem,
Sogleam zogak zanti, suseig, korpachem.


- Mariano Lucas Diniz
www.goa-world.com/goa/konkani/

02 Jul 2009

KONKNNI KOVITA: Aropeachi Ghozal

KONKNNI KOVITA:

Aropeachi Ghozal"Soddat mhaka, hanvem kainch korunk nam.
Kiteak martat mhaka mozi chuk nastanam"
Itlim bovall, kirlonch mari, mar sonsunk zainam
Eka janvara porim taka mari kakut nastana.


To ek nixpapi ponn, taka bhondkhonnit gatla
Arop koslo! Kobour nam, ponn aropi tharaila
Dhesant broshtachar chod vadla xanti nam
Chopkeak meulear konnakuch dortat sutka nam.


Marun marun kuddicheo lamoileat kati
Toklim tachim fodleam marun tacher latti
Suseig taka dinat martat dis toxem rati
Neiam nam suttkem desant onitechi faxi.


Konn munis to! Bhondkhonnit Pavlo kosso?
To atangvadi nhoi asa bail burgim, ek ghorabo
Bhondkhonnit konnuch nam avaz tacho aikotolo.
Sukneam porim pankttem modun pinzreant fodfoddo.


Bail bhurgeanchem chintun kup fugar zatalo
Aponn khoim asa tanka konn nirop ditolo,
Teo Charuim vontti tacho ho sentiment aiko
Hem polloun darachi kulpa, taka hanso.


Kednaim chukon konnuim nitiche raterek farta.
Nitichem tagdent vozon voir kala kiteak zata!
Aicheam somazant kori nit kedna meuta?
Nir opradi munis bhondkhonnit kiteak tollmolta?


- Mariano Lucas Diniz
Email: lucasdniz@hotmail.com
http://www.goa-world.com/

Kuwait, July 31, 2005

http://www.mail-archive.com/cgi-bin/htsearch?config=gulf-goans_yahoogroups_com&restrict=&exclude=&words=Mariano+Lucas+Diniz

http://www.mail-archive.com/cgi-bin/htsearch?config=gulf-goans_yahoogroups_com&restrict=&exclude=&words=Lucas+Diniz


http://www.goa-world.com/GOA/music/live.htm